استاندارد۱-۱۴۴۲۷ : پلاستیکها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی-فاضلاب و زهکشی تحت فشار -پلی اتیلن (pe) قسمت ۱- کلیات

استاندارد ۲-۱۴۴۲۷ : پلاستیکها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی-فاضلاب و زهکشی تحت فشار -پلی اتیلن (pe) قسمت ۲- لوله ها

استاندارد ۳-۱۴۴۲۷ : پلاستیکها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی-فاضلاب و زهکشی تحت فشار -پلی اتیلن (pe) قسمت ۳- اتصالات

استاندارد ۴-۱۴۴۲۷ : پلاستیکها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی-فاضلاب و زهکشی تحت فشار -پلی اتیلن (pe) قسمت ۴- شیر آلات

استاندارد ۵-۱۴۴۲۷ :پلاستیکها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی-فاضلاب و زهکشی تحت فشار -پلی اتیلن (pe) قسمت ۵- کارایی سامانه

استاندارد ۷-۱۴۴۲۷ : پلاستیکها-سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی-فاضلاب و زهکشی تحت فشار -پلی اتیلن (pe) قسمت ۷- راهنمای ارزیابی انطباق